დახურვა
Geo
ჩანაწერი ვერ მოიძებნა

მსუბუქი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილებისა და ძრავის სტანდარტული საგარანტიო პირობები

 1. საერთო პირობები

1.1. შპს „თეგეტა რითეილი“ (შემდგომში - „გამყიდველი“/„კომპანია“) გარანტიას იძლევა, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში „კომპანიაში“ შეძენილი/შეცვლილი მსუბუქი ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები და ძრავი (შემდგომში - „პროდუქცია“) არ გამოავლენს ქარხნულ წუნს, ხოლო ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე სრულად აღმოფხვრის მას წინამდებარე პირობებით დადგენილი წესით.

1.2. წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის, ქარხნული წუნი ეწოდება „პროდუქციის“ საწარმოო დეფექტს, რომელიც დასტურდება „პროდუქციის“ მწარმოებლის მიერ.

1.3. „გამყიდველის“ საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება „პროდუქციის“ ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ექსპლუატაციით ან მექანიკური დაზიანებით გამოწვეულ დეფექტებზე.

1.4. გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ „კომპანიაში“ შეძენილ და დამონტაჟებულ „პროდუქციაზე“.

 

 1. საგარანტიო ვადა

2.1.  „პროდუქციისსაგარანტიო პერიოდი განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად, „პროდუქციისმწარმოებლის რეკომენდაციის საფუძველზე, „პროდუქციისმწარმოებელი ბრენდისა და იმ ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად, რომლისთვისაც ხორციელდებაპროდუქციისშეძენა, შემდეგი პირობებით, რომელიც უფრო ადრე დადგება: 1 თვე ან გარბენი 2000 კმ; 2 თვე ან გარბენი 4000 კმ; 3 თვე ან გარბენი 6000 კმ; 6 თვე ან გარბენი 10000 კმ; 12 თვე ან გარბენი 40000 კმ, აღნიშნული გარანტია ვრცელდება ძრავის ღვედის სარემონტო კომპლექტის სრულად, ყველა გორგოლაჭთან და წყლის ტუმბოსთან, შეცვლის შემთხვევაში. წყლის ტუმბოს დაზიანებით გამოწვეული ღვედის დაზიანებაზე კი საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება.

2.2. მსუბუქი ავტომობილის ძრავის კაპიტალური რემონტის შემთხვევაში, საგარანტიო პერიოდი განისაზღვრება 12 თვის ვადით ან 20000 კმ. გარბენით.

2.3. საგარანტიო ვადის შესახებმყიდველსეცნობება საგარანტიო დოკუმენტის გადაცემის( ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით.

2.4. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყებაპროდუქციის“ „მყიდველისთვის“ საკუთრებაში გადაცემის მომენტიდან. „მყიდველისათვის“ „პროდუქციისსაკუთრებაში გადაცემის თარიღიგამყიდველისწარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება საგარანტიო დოკუმენტში, „პროდუქციისშეძენის ინვოისში ანკომპანიისმიერ გაცემულიპროდუქციისღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში.

 

 1. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები

3.1. „პროდუქციისექსპლუატაციის დროს რაიმე სახის შეფერხების გამოვლენისთანავემყიდველივალდებულია დაუყოვნებლივ მიმართოსგამყიდველისსერვის-ცენტრს მისი აღმოფხვრის მიზნით.

3.2. საგარანტიო ვალდებულებებიგამყიდველსწარმოეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ „მყიდველი“ დაიცავს წინამდებარე გარანტიის პირობებს და დაზიანებულ „პროდუქციას“ „გამყიდველს“ წარუდგენს პირადობის მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტთან, შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებასა და „პროდუქციის“ ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.

3.3. ძრავის რემონტის შემდგომი პირველი ზეთის შეცვლა უნდა განხორციელდეს 2000 კმ გარბენის ფარგლებში.

ამასთანავე, ძრავში ზეთი შეცვლის ინტერვალი უნდა იყოს დაცული და არ უნდა აღემატებოდეს 10000კმ-ს სინთეთიკური კლასის ზეთებისათვის.  ყოველი ზეთის შეცვლის დროს უნდა მოხდეს საწვავის ფილტრისა და ჰაერის ფილტრის შეცვლა; ძრავის ზეთისა და ფილტრების შეცვლა უნდა განხორციელდეს „გამყიდველის“ სერვის-ცენტრში „გამყიდველის“ მიერ რეკომენდირებული ზეთით და ფილტრებით.

3.4. „გამყიდველისსაგარანტიო ვალდებულება გულისხმობსპროდუქციისშეკეთებას, შეცვლას/ჩანაცვლებას (შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში) და მის მონტაჟთან/დემონტაჟთან დაკავშირებულ უფასო მომსახურებას, ანპროდუქციისღირებულებისმყიდველისთვისანაზღაურებას (იმ შემთხვევაში, თუგამყიდველივერ უზრუნველყოფსპროდუქციისშეკეთებას ან შეცვლას/ჩანაცვლებას).

3.5. იმ შემთხვევაში, თუპროდუქციასაგარანტიო პერიოდში შეიცვლება ახლით, „პროდუქციისსაგარანტიო ვადა დარჩება უცვლელი.

3.6. „პროდუქციისგაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგებამყიდველს“, „გამყიდველისმიერ არ ანაზღაურდება.

3.7.  თუ შემთხვევაგამყიდველისმიერ დაკვალიფიცირდებასაგარანტიო შემთხვევად“, აღნიშნულის თაობაზეგამყიდველიშესაბამის დასკვნას ასახავს რეკლამაციის აქტში „გამყიდველის“ ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (SAP). დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს დაზიანებულიპროდუქციაექვემდებარება აღდგენას/შეკეთებას, აუცილებელია მისი შეცვლა/ჩანაცვლება სხვაპროდუქციითთუმყიდველსუნდა დაუბრუნდესპროდუქციისღირებულება. საგარანტიო შემთხვევის დროს დაზიანებულიპროდუქციისშეკეთების, შეცვლის/ჩანაცვლების ან თანხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც წინასწარ ეცნობებამყიდველს“.

3.8. იმ შემთხვევაში, თუგამყიდველიდაადგენს, რომ დაზიანებულიპროდუქციაარ ექვემდებარება აღდგენას და საჭიროა მისი შეცვლა/ჩანაცვლება, „გამყიდველისმიერპროდუქცია“ შეიცვლება/ჩანაცვლებულ იქნება იმავე მწარმოებლისპროდუქციითან იმავე კლასის (მონაცემების/მახასიათებლების) მქონე სხვა მწარმოებლის პროდუქციით. თუ ახალიპროდუქციისღირებულება აღემატებამყიდველისმიერ გადახდილ თანხას, მაშინმყიდველივალდებულიაგამყიდველსგადაუხადოს სხვაობა შესაბამისი ინვოისის/ინვოისების საფუძველზე.  

3.9. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზითპროდუქციისსაგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ „პროდუქციისდაზიანების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად, რა დროსაც ექსპერტიზის ხარჯს იხდისმყიდველი“. ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, თუ გამოვლინდაპროდუქციისქარხნული წუნი, „გამყიდველსწარმოეშვება ექსპერტიზის ხარჯისმყიდველისთვისგადახდის ვალდებულება წინამდებარე საგარანტიო პირობების შესაბამისად.

3.10. საგარანტიო მომსახურების შედეგად შეცვლილი/ჩანაცვლებული დაზიანებულიპროდუქციაწარმოადგენსგამყიდველისსაკუთრებას.

 

4.   საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობა

4.1. „გამყიდველი“ თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან შემდეგ შემთხვევებში:

4.1.1. თუ „მყიდველს“ აღნიშნულ „პროდუქციასთან“ დაკავშირებული მომსახურება მიღებული აქვს სხვა კომპანიის სერვის-ცენტრში;

4.1.2. თუ „პროდუქციის“ დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს: სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია გადაჭარბებული დატვირთვით, „გამყიდველის“ წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე „ტუნინგის“ ხასიათის ცვლილებების განხორციელება, საექსპლუატაციო წესებით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების მომსახურების წესების დარღვევა;

4.1.3. თუ „პროდუქციის“ დაზიანება გამოწვეულია „მყიდველის“ გაუფრთხილებელი მოპყრობით, განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალების არასწორი ექსპლუატაციისას, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს საწარმოო დეფექტად.

4.1.4. თუ „პროდუქციის“ დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს გარეგანი მექანიკური ზემოქმედება;

4.1.5. თუ სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც იყო დამონტაჟებული „პროდუქცია“, საგარანტიო მომსახურების გაწევის მიზნით, არ იქნა წარმოდგენილი „გამყიდველის“ სერვის-ცენტრში;

4.1.6. თუ წარმოდგენილი „პროდუქციის“ შტრიხკოდი/სერიული ნომერი ან ეტიკეტი დაზიანებულია ან/და არ შეესაბამება „გამყიდველის“ ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (SAP) შევსებულ საგარანტიო დოკუმენტის ნომერს.

4.1.7. თუ სათადარიგო ნაწილის შეკეთების/რემონტის პროცესში, „მყიდველის“ მიერ არ იქნა გათვალისწინებული „გამყიდველის“ რეკომენდაციები;

4.2. ამორტიზატორზე საგარანტიო პირობები გავრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილს აღენიშნება არაჰერმეტულობა (ზეთის მკვეთრი ჩამონადენი), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული გამოწვეული იქნება წარხნული წუნის შედეგად.

 

5. საგარანტიო პირობების გავრცელების თავისებულებები

5.1. საგარანტიო პირობები გარკვეულ დეტალებზე გავრცელდება მხოლოდ მასთან ერთად თანმდევი დეტალების შეცვლის შემთხვევაში:

 • ჰაერის სენსორი - იცვლება ჰაერის ფილტრი;
 • ანთების კოჭა - იცვლება ანთების სანთელი;
 • ამორტიზატორი - იცვლება ერთ ხიდზე წყვილად, ამორტიზატორის შემზღუდველი (კაკუნის შემთხვევაში პირველ რიგში ამორტიზატორის საყრდენი);
 • ტურბოკომპრესორი - იცვლება ჰაერის ფილტრი, ძრავის ზეთი, ჰაერმშრობის ფილტრი (არსებობის შემთხვევაში), გამოსარეცხია ინტერქულერი;
 • საჭის ჰიდროგამაძლიერებელი ტუმბო - იცვლება ჰიდრავლიკური ზეთის რეზერვუარი (არ ირეცხება);
 • გადაბმულობის კომპლექტი - იცვლება გადაბმულობის დისკი, გადაბმულობის ქურო და გადაბმულობის საკისარი (საჭიროების შემთხვევაში მქნევარა);
 • კონდენციონერის კომპრესორი - იცვლება შემამჭიდროებელი რგოლები, ფილტრი (ჰაერმშრობი), ჰაერმშრობის რესივერი;
 • წყლის ტუმბო - იცვლება გაგრილების სითხე (ანტიფრიზი);
 • მორგვი და მორგვის საკისარი - მორგვის ჩობლები (არსებობის შემთხვევაში), ყუმბარა (იმ შემთხვევაში თუ დაზიანებული აქვს ჩობალზე მუშაობის არე), შემამჭიდროვებელი (არსებობის შემთხვევაში);
 • საწვავის ტუმბო - იცვლება საწვავის ფილტრი, (საჭიროების შემთხვევაში ირეცხება საწვავის ავზი);
 • მუხრუჭის მთავარი ავზი - იცვლება სამუხრუჭე სითხე;

5.2. თანმდევი დეტალების შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნული მომსახურების საფასურის გადახდას უზრუნველყოფს „მყიდველი“.

გვიპოვნეთ რუკაზე

გახსენით