დახურვა
Geo
ჩანაწერი ვერ მოიძებნა

თეგეტა ქარდი

ლოიალობის ბარათის გაცემისა და სარგებლობის წესი

 

 1. ზოგადი დებულებები
  1. შპს „თეგეტა მოტორსის“ (შემდგომში - „კომპანია“) ლოიალობის ბარათის გაცემისა და სარგებლობის წესის (შემდგომში - „წესი“) შემუშავების მიზანს წარმოადგენს კომპანიის მომხმარებლებთან უკუკავშირის დამყარება, ერთგული მომხმარებლებისთვის დამატებითი სარგებლის შეთავაზება, კომპანიის გაყიდვების ზრდის სტიმულირება, მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის ამაღლება და მარკეტინგული აქტივობების მეშვეობით კომპანიის საქმიანობის პოპულარიზაცია;
  2. წესი ითვალისწინებს კატეგორიების მიხედვით კომპანიის ლოიალობის ბარათის (შემდგომში - „ბარათი“) გაცემის, კატეგორიების ცვლილების, ბარათის სარგებლობის წესებსა და პირობებს;
  3. ბარათის მომხმარებლისთვის გადაცემა ითვალისწინებს მომხმარებლისთვის შემდეგი უფლებამოსილების მინიჭებას:
 • ბარათის და მომხმარებლის პიროვნების მაიდენტიფიცირებელი ნებისმიერი დოკუმენტის ან მხოლოდ მომხმარებლის პიროვნების მაინდენტიფიცირებელი ნებისმიერი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის მიერ გამოცხადებულ აქციებში და აღნიშნული აქციების ფარგლებში მიიღოს საქონელი ან/და მომსახურება;
 • კომპანიაში საქონლის შეძენის ან/და მომსახურების მიღების დროს ბარათზე დარიცხული ქულები ე.წ. „ქეშბექი“ გამოიყენოს საკუთარი შეხედულებისამებრ;
 • ბარათზე დარიცხული ქულებით შეიძინოს/მიიღოს კომპანიის მიერ განსაზღვრული საქონელი ან/და მომსახურება.
  1. ამ წესის მიზნებისთვის, მომხმარებლის პიროვნების მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტად მიიჩნევა საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გაცემული ნებისმიერი სახის დოკუმენტი, სადაც მითითებულია პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ფოტოსურათი და დოკუმენტის მოქმედების ვადა. სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე პირი ან/და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირი ვალდებულია „კომპანიაში" ბარათთან ერთად წარმოადგინოს პასპორტი.
  2. კომპანიის საქონლის/მომსახურების ჩამონათვალს, რაზეც შესაძლებელია გავრცელდეს ბარათის პირობები, ამტკიცებს კომპანიის საოპერაციო დირექტორი. 

 

 1. ბარათების კატეგორიები
  1. კომპანიაში არსებობს სამი სხვადასხვა კატეგორიის ბარათი, კერძოდ:
 •  „CLASSIC CARD“ - ბარათი „კლასიკი“;
 • „SILVER CARD“ – „ვერცხლის“ ბარათი;
 • „GOLD CARD“ – „ოქროს“ ბარათი.
  1. თითოეულ ბარათს მინიჭებული აქვს უნიკალური კოდი.
  2. ბარათი „კლასიკი“ გადაეცემა კომპანიის ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემის (SAP) სამომხმარებლო ბაზაში დარეგისტრირებულ ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც კომპანიასთან გაფორმებული აქვს გენერალური შეთანხმება.
  3. „ვერცხლის“ ბარათი გადაეცემა მომხმარებელს,  თუ კომპანიაში მის მიერ შეძენილი საქონლის ან/და მომსახურების ღირებულება შეადგენს 700 ლარიდან 3000 ლარამდე ღირებულებას.
  4. „ოქროს“ ბარათი გადაეცემა მომხმარებელს, თუ კომპანიაში მის მიერ შეძენილი საქონლის ან/და მომსახურების ღირებულება შეადგენს 3000 ლარს ან/და 3000 ლარზე მეტ ღირებულებას.

 

 1. მომხმარებლის რეგისტრაცია
  1. მომხმარებლის რეგისტრაციის დროს კომპანიის ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემაში (SAP) მითითებულ უნდა იქნას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია, კერძოდ, მომხმარებლის:
 • სახელი, გვარი;
 • პირადი ნომერი;
 • დაბადების თარიღი;                           
 • საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;    
 • სქესი;
 • მოქალაქეობა;
 • მისამართი;
 • ბარათის ნომერი.
  1. მომხმარებლის რეგისტრაციის დროს, მომხმარებელსა და კომპანიას შორის ფორმდება გენერალური შეთანხმება.
  2. მომხმარებელისთვის ბარათის გაცემა არის ნებაყოფლობითი.
  3. ბარათის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ ბარათის მფლობელს.
  4. მომხმარებელს არ შეუძლია სხვა პირის ბარათის გამოყენება.
  5. მომხმარებელს ბარათს გადასცემს კომპანიის ნებისმიერი სერვის-ცენტრის კონსულტანტი, სექტორის მენეჯერი, გაყიდვების ჯგუფის უფროსი, მითერი, სერვისის აღრიცხვის ოპერატორი ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირი.

 

 1. ბარათის კატეგორიების ცვლილება
  1. პირველ ეტაპზე მომხმარებელს გადაეცემა ბარათი „კლასიკი“. ბარათის ერთი კატეგორიიდან მეორე კატეგორიაზე გადასვლა დამოკიდებულია მომხმარებლის მიერ კომპანიაში შეძენილი საქონლისა ან/და მომსახურების ღირებულებაზე.
  2. ბარათის მფლობელ მომხმარებელს, კომპანიის მიერ განსაზღვრულ საქონლის/მომსახურების შეძენისას, უგროვდება დახარჯული თანხის ამ წესით დადგენილი ქულები.
  3. საქონლის/მომსახურების შეძენისას კომპანიის ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემის (SAP)  სამომხმარებლო ბაზაში დარეგისტრირებულ პირზე ქულები გროვდება ავტომატურად.
  4. ბარათის კატეგორიის ცვლილებისთვის საჭირო ღირებულების საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის შემთხვევაში, ამ წესის მე-3 მუხლის 3.6 პუნქტით გათვალისწინებული პირები უზრუნველყოფენ ბარათის ცვლილებას.
  5. ბარათის კატეგორიის ცვლილების შემთხვევაში, არ უქმდება მომხმარებლის მიერ დაგროვებული ქულები.
  6. ბარათის ცვლილების ან/და გაუქმების დროს, მომხმარებელი არ არის ვალდებული, დაუბრუნოს კომპანიას გადაცემული ბარათი.

 

 1. ქულების დაგროვება
  1. ბარათზე ქულების დაგროვება ხორციელდება კომპანიის საქონლისა ან/და მომსახურების შეძენის დროს დახარჯული თანხის და ბარათის კატეგორიის შესაბამისად.
  2. ბარათი „კლასიკის“ მფლობელ მომხმარებელს კომპანიის საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის შემთხვევაში, ე.წ. „ქეშბექის“ სახით ბარათზე დაერიცხება ქულები გადახდილი თანხის 10%-ის ოდენობით.
  3. „ვერცხლის“ ბარათის მფლობელ მომხმარებელს კომპანიის საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის შემთხვევაში, ე.წ. „ქეშბექის“ სახით ბარათზე დაერიცხება ქულები გადახდილი თანხის 15%-ის ოდენობით.
  4. „ოქროს“ ბარათის მფლობელ მომხმარებელს კომპანიის საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის შემთხვევაში, „ე.წ. ქეშბექის“ სახით ბარათზე დაერიცხება ქულები გადახდილი თანხის 20%-ის ოდენობით.
  5. მომხმარებლის მიერ ბარათზე დაგროვებული 100 ქულის ღირებულება შეადგენს 1 ლარს.
  6. დაგროვებული ქულების შესაბამისად, მომხმარებელს უფლება ექნება შეიძინოს კომპანიის მიერ განსაზღვრული საქონელი ან/და მომსახურება.
  7. თუ მომხმარებელს დაკარგული აქვს ბარათი მას ქულების გამოყენება შეუძლია პიროვნების მაინდენტიფიცირებელი ნებისმიერი დოკუმენტის საფუძველზე.
  8. ბარათზე დაგროვებული ქულებით საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელი მიიღებს კოდს, მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით, იმ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე, რაც არის დაფიქსირებული კომპანიის ელექტრონულ სისტემაში.
  9. ბარათზე დარიცხული ქულების გამოყენება მომხმარებელს შეუძლია კომპანიის საოპერაციო დირექტორის მიერ დადგენილ ვადაში.
  10. ბარათზე დაგროვებული ქულებით საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის დროს, მომხმარებელს არ აქვს უფლება დაგროვებულ ქულებს დაამატოს თანხა.

 

 1. ბარათის გაუქმება
  1. ბარათის დაბლოკვას/გაუქმებას ახორციელებს კომპანიის საოპერაციო დირექციის კოორდინაციის სამსახური.
  2. ბარათი ექვემდებარება გაუქმებას იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემის (SAP) სამომხმარებლო ბაზაში გაყიდვების საცალო არხიდან გადაინაცვლებს სხვა ნებისმიერ გაყიდვების არხში. 
  3. ბარათი ექვემდებარება კომპანიის მიერ ცალმხრივად გაუქმებას, თუ მომხმარებელი შემჩნეული იქნება ბარათის გამოყენების თაღლითურ ქმედებაში ან იარსებებს მის მიმართ თაღლითური ქმედების გონივრული ეჭვი. მომხმარებლის მიერ განხორციელებული თაღლითური ქმედება შესაბამისი პირის მიერ უნდა იყოს წერილობით დასაბუთებული. 
  4. თუ მომხმარებელს არასწორად გაეხსნა შესაბამისი კატეგორიის ბარათი, კომპანია იტოვებს უფლებამოსილებას გააუქმოს ბარათი.
  5. ბარათის დაკარგვის/დაზიანების შემთხვევაში, შესაძლებელია ბარათის აღდგენა, მომხმარებლის მიერ პიროვნების მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში. ასეთ შემთხვევაში უქმდება მომხმარებლის სახელზე დარეგისტრირებული დაკარგული/დაზიანებული ბარათის კოდი და მომხმარებელს გადაეცემა ახალი ბარათი.
  6. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი დაკარგავს ბარათს ან ექნება ეჭვი, რომ მის ბარათს გამოიყენებს სხვა პირი მისი ნების საწინააღმდეგოდ, მომხმარებელი უფლებამოსილია სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით მოითხოვოს ბარათის დროებით დაბლოკვა. დაბლოკვის შემთხვევაში, ბარათის მოქმედების აღდგენა შეეძლება მხოლოდ მომხმარებელს კომპანიის ნებისმიერ სერვის-ცენტრში მისვლის შემთხვევაში.
გვიპოვნეთ რუკაზე

გახსენით