დახურვა
Geo
ჩანაწერი ვერ მოიძებნა

სატვირთო ავტომობილის აკუმულატორის უსასრულო გარანტია

 

1. შესყიდულ აკუმულატორზე განსაკურებული პირობა

1.1. შპსთეგეტა რითეილში (შემდგომში - „გამყიდველი“/„კომპანია“) შეძენილ წინამდებარე დოკუმენტში განსაზღვრულ სატვირთო ავტომობილის აკუმულატორებზე (შემდგომში - „პროდუქცია“) დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში ვრცელდება უსასრულო გარანტია.

1.2. გარანტიის პირობები ვრცელდებაკომპანიაშიშეძენილ და დამონტაჟებულ წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრულ პროდუქციაზე“. იმ შემთხვევაში, თუ ,,კომპანიაში“ შეძენილი ,,პროდუქციის“ დამონტაჟება არ განხორციელდება ,,გამყიდველის“ მიერ, საგარანტიო პირობები გავრცელდება დამონტაჟებული პროდუქციის ,,კომპანიის“ მიერ შემოწმების შემთხვევაში, იმ პირობით, რომ შემოწმება უნდა განხორციელდეს დამონტაჟების თარიღიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

2. ზიანის კომპენსირების ძირითადი პირობები

2.1. გარანტიის პირობები შეიძლება გავრცელდეს გარეგანი ზემოქმედებით აკუმულატორის სრული ან ნაწილობრივი დაზიანების, ასევე, ელექტრონული გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში.

2.2. განსაკუთრებული პირობა ითვალისწინებს:

  • დეფექტაციის შედეგად დაზიანებული აკუმულატორის აღდგენას ან
  • აღნიშნული შემთხვევით მომხმარებლისთვის მიყენებული ზიანის კომპენსირებას.

3. საგარანტიო ვადა

3.1. „პროდუქციაზე უსასრულო გარანტიის პირობების გავრცელების შესახებ ინფორმაცია მყიდველს ეცნობება მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით.

3.2. საგარანტიო პირობები ვრცელდება პროდუქციის მყიდველისთვის საკუთრებაში გადაცემისა და მისი ,,კომპანიის“ მიერ დამონტაჟების მომენტიდან. მყიდველისათვის პროდუქციის საკუთრებაში გადაცემის თარიღი გამყიდველის წარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება პროდუქციის შეძენის ინვოისში ან კომპანიის მიერ გაცემული პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში.

3.3. იმ შემთხვევაში, თუ ,,კომპანიაში“ შეძენილი ,,პროდუქციის“ დამონტაჟება არ განხორციელდება ,,გამყიდველის“ მიერ, საგარანტიო პირობების გავრცლდება დამონტაჟებული პროდუქციის ,,კომპანიის“ მიერ შემოწმების შემდეგ.

 

4. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები

4.1. საგარანტიო ვალდებულებები გამყიდველს წარმოეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დაზიანებულ პროდუქციას გამყიდველს წარუდგენს პირადობის მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტთან და  პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.

4.2. „გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულება გულისხმობს პროდუქციის შეკეთებას ან პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული ოდენობების მიხედვით (იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ვერ უზრუნველყოფს პროდუქციის შეკეთებას). გამყიდველის მიერ წინამდებარე საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების შემთხვევაში პროდუქციაზე საგარანტიო პირობების მოქმედება წყდება.

4.3. „პროდუქციის გაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგება მყიდველს, გამყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

4.4. „მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს საგარანტიო მომსახურების გაწევა პროდუქციაზე მხოლოდ ერთი დაზიანების შემთხვევის ფარგლებში.

4.5. საგარანტიო მომსახურების შედეგად შეცვლილი/ჩანაცვლებული დაზიანებული პროდუქცია წარმოადგენს გამყიდველის საკუთრებას.

4.6. თუ შემთხვევა „გამყიდველის“ მიერ დაკვალიფიცირდება „საგარანტიო შემთხვევად“, აღნიშნულის თაობაზე „გამყიდველი“ შესაბამის დასკვნას ასახავს რეკლამაციის აქტში „გამყიდველის“ ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (SAP). დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს დაზიანებული „პროდუქცია“ ექვემდებარება აღდგენას/შეკეთებას, თუ „მყიდველს“ უნდა დაუბრუნდეს „პროდუქციის“ ღირებულება. საგარანტიო შემთხვევის დროს დაზიანებული „პროდუქციის“ შეკეთების ან თანხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც წინასწარ ეცნობება „მყიდველს“.

4.7. გარემოებების შესწავლის შედეგად, „გამყიდველი“ თავად იღებს გადაწყვეტილებას, უზრუნველყოფს დაზიანებული „პროდუქციის“ აღდგენას, თუ „პროდუქციის“ ღირებულების „მყიდველისთვის“ ანაზღაურებას წინამდებარე დოკუმენტის დანართში განსაზღვრული ოდენობების  შესაბამისად.

4.8. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზით „პროდუქციის“ საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“, რა დროსაც შესაბამისი ექსპერტიზის ხარჯს იხდის „მყიდველი“.

4.9. „გამყიდველი“ თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან თუ წარმოდგენილი „პროდუქციის“ შტრიხკოდი/სერიული ნომერი ან ეტიკეტი დაზიანებულია ან/და არ შეესაბამება „გამყიდველის“ ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (SAP) შევსებულ საგარანტიო დოკუმენტის ნომერს.

 

5. უსასრულო გარანტიის პერიოდშიმყიდველისთვის პროდუქციისღირებულების დაბრუნება

5.1. წინამდებარე გარანტიის ფარგლებში პროდუქციაზე გამყიდველის მხრიდან ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა დაანგარიშდება პროდუქციის მყიდველისთვის საკუთრებაში გადაცემიდან გასული პერიოდის მიხედვით შემდეგი პროცენტული მაჩვენებლის შესაბამისად:

 

შემდეგი ბრენდების "პროდუქციისთვის": Varta, Exide, Fiamm, Man

პირველადი რეალიზაციიდან განვლილი პერიოდი

ანაზღაურების %

(აკუმულატორის შესყიდვის ღირებულებიდან)

0 - 24 თვემდე 100%
24 - 36 თვემდე 50%
36 თვიდან განუსაზღვრელი ვადით 10%

 

შემდეგი ბრენდების "პროდუქციისთვის": Bex, Autopower, Feon, Akom, Monbat

პირველადი რეალიზაციიდან განვლილი პერიოდი

ანაზღაურების %

(აკუმულატორის შესყიდვის ღირებულებიდან)

0 - 18 თვემდე 100%
18 - 24 თვემდე 50%
24 თვიდან განუსაზღვრელი ვადით 10%

 

შემდეგი ბრენდების "პროდუქციისთვის": Electron, Macpower, Nord Star

პირველადი რეალიზაციიდან განვლილი პერიოდი

ანაზღაურების %

(აკუმულატორის შესყიდვის ღირებულებიდან)

0 - 12 თვემდე 100%
12 - 24 თვემდე 50%
24 თვიდან განუსაზღვრელი ვადით 10%

 

 

გვიპოვნეთ რუკაზე

გახსენით