ემიტენტი   შპს „თეგეტა მოტორსი“
  ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო N   GE2700603790
  ფასიანი ქაღალდის სახეობა   კორპორაციული ობლიგაცია
  ფასიანი ქაღალდების გამოშვების თარიღი   2019 წლის 30 აპრილი
  ვალუტა   საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი
  ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება   1,000 ლარი
  გამოშვების საერთო მოცულობა   30,000,000 ლარი
  საპროცენტო განაკვეთი   საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის   (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული 425 საბაზისო პუნქტი
  სარგებლის გადახდა   კვარტალური
  დაფარვის თარიღი   2022 წლის 30 აპრილი